Hållbarhetspolicy

Vi tar hållbarhet på största allvar

Denna policy utgör grunden för vårt tänkande och agerande kring miljö, klimat och hållbarhet. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

  • Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
  • Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöpåverkan.
  • Söka cirkulära lösningar där vi återanvänder t ex oljor och andra kemikalier.
  • Minimera avfall.
  • Återvinna så mycket som möjligt.
  • Undvika deponi.
  • Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
  • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, fastighetsägare och närliggande företag.
  • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt hållbarhetsarbete.
  • Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.